online web builder

ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดำเนินพันธกิจตามมติคณะรัฐมนตรี ด้วยการบริหารจัดการโดยใช้วิทยาศาสตร์เป็นฐาน
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

HOME

CSSD

PCSH

Executives Profile

การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

เหลือเวลารับสมัครอีก

  - เอกสารประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  Download  
- ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Download
- เอกสารประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 Download

        การพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น จำเป็นต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็งให้กับประเทศ และในขณะเดียวกันกำลังคนของประเทศจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปด้วย กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาสาสตร์ภูมิภาค)
จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้จัดทำโครงงาน เพื่อบ่มเพราะสร้างพื้นฐานในการเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์ คิดค้นให้กับนักเรียน การทำโครงงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์นั้นนอกจากจะฝึกให้นักเรียนได้รู้จักกระบวนการคิดวิเคราห์ด้วยตนเองแล้ว เรายังส่งเสริมในด้านการนำเสนองานในเชิงวิชาการในเวทีต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การได้รับรางวัลนั้นให้เป็นผลพลอยได้สำหรับนักเรียน มากกว่าที่จะให้เป็นเป้าหมายหลัก ซึ้งเป้าหมายหลักของเรานั้นคือการทำวิจัยและโครงงานให้ประสบความสำเร็จและมีประโยชน์ต่อผู้อื่นและชุมชนต่อไป 

        


Princess Chulabhorn Science High School

        โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เน้นการให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภูมิภาค ตลอดจนพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม ให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติMobirise
Mobirise

Thailand – Japan Student Science Fair
2018 (TJ-SSF 2018) 

        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการ Thailand – Japan Student Science Fair 2018 (TJ-SSF 2018) โดยมีศาสตราจารย์ คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ พร้อมผู้อำนวยการศักดา สินมา คณะครู-นักเรียนร่วมรับเสด็จฯ มีกิจกรรมนำเสนอโครงงานด้านวิทยาศาสตร์แบบ Oral Presentation และแบบ Poster Presentation , การบรรยายพิเศษของนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยและญี่ปุ่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม , กิจกรรมศึกษาดูงานสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีครู-นักเรียน ชาวไทยและญี่ปุ่น เข้าร่วมงานประชุมวิชาการจำนวนกว่า 600 คน ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2561

Public relations

Award

Mobirise

Mobirise

Mobirise

        

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้รับรางวัล จากการแข่งขันโอลิมปิกด้านนวัตกรรม The 3rd Korea International Youth Olympiad KIYO 4I 2018

       

Mobirise

        

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ได้รับรางวัล เหรียญทอง LAB Global Final 2018 ณ ประเทศเวียดนาม

       

Mobirise

        

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้รับรางวัล จากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ รายการ International Robotic Olympiad 2018

       การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ รายการ International Robotic Olympiad 2018 ที่ประเทศฮ่องกง ทีมจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย คว้าแชมป์มา 2 รางวัล ได้แก่ รายการ wireless control servo motor Four-Oar robot boat obstacle avoidance competition
และ รายการ environmental protection - sea surface sweeper robot game
อีก 1 รางวัลได้อันดับที่ 2 ได้แก่ รายการ Hand Generator Four-Oar robot boat competition

Mobirise

        

    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้รับรางวัล award for creativity 

       จากผลงาน Develop Thai Braille’s Translator program and Develop Braille’s font in Thai and English language ในงาน iCREATE 2018 ณ เซี่ยงไฮ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2561เมื่อวันที่ 14 กค.2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 12(i-CREATe 2018) ณ Shanghai Everbright Exhibition Center Hotel นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงปักกิ่ง ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) Prof. Hongliu Yu ประธานจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ i-CREATe 2018 และคณะกรรมการจัดงาน เฝ้ารอรับเสด็จฯ
งานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 12

Mobirise

        

    ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์บังคับมือ รายการ HONGKONG International Robotic Olympiad 2018

       ขอแสดงความยินดีกับคณะครูอาจารย์ และนักเรียน ผู้ที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์บังคับมือ รายการ HONGKONG International Robotic Olympiad 2018 ณ มหาวิทยาลัยฮ่องกง ระหว่างวันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2561 ได้แก่
นักเรียน
1.นายอรรณพ วิภักดิ์    2.นายนที บุตตะวงษ์    3.นางสาววราภรณ์ รินทา   4.เด็กชายวรกรณ์ มอญขาม
5.เด็กชายเดชนินทร์ เต็งเจริญกุล  ,6.เด็กชายวันชนะชนม์ ทวนวิเศษกุล
ครูที่ปรึกษา
ผอ.กิตติชัย กรวยทอง , นายเทพนฤทธิ์ สุเภาแสน ,  นายทนงเกียรติ พลไชยา  , นายธวัชชัย จันทร์บุตรสา

Mobirise

 

     ขอแสดงความยินดีกับ ครูวิทยาศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย รับทุนสนับสนุนจากทบวงการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหัวข้อ Regional Training course for Teachers to Introduce Nuclear Science in Secondary Schools through Innovative Approaches ณ International Atomic Energy Agency (IAEA) เมืองอาร์กอน มลรัฐอิลลินอยด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 20 - 31 เดือน สิงหาคม 2561 ดังนี้
1.นายสงกรานต์ บุตตะวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ สาขาฟิสิกส์
2.นางสาวดารณี ไชยเวช ครูชำนาญการพิเศษ สาขาเคมี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

Service Data Collection

Center for Science High Schools Development (CSSD).
Office of the Basic Education Commissions. Ministry of Education, Thailand
Office Address : 319 Wang Chankasem, Ratchadamnoen Nok Road, Dusit, Bangkok, 10300
Office: +662-288-5920 Fax: +662-281-0825 Official Website: http://cssd.obec.go.th